Baptisten kerk, het witte kerkje op It Sud

Het Baptisme in Workum

Het was de “koedokter” Bouke Haagsma die De Neui uitnodigde om in Workum te komen spreken. Op 1 augustus 1866 is de herberg van Jellema eivol. Maar als De Neui wil beginnen, wordt hem dit door de politie, op gezag van de burgemeester, verboden. In de herberg zaten veel meer mensen dan de 19 die volgens de wet geoorloofd waren. Alleen die wet was al lang vervallen, en dat wist De Neui. Doch de burgemeester, die er later bijgehaald werd, houdt voet bij stuk, de dienst gaat niet door. Toen werd De Neui vervult van heilige toorn en zegt tot de burgemeester: “Ik stel u voor God verantwoordelijk wegens uw vijandschap tegenover Zijn Evangelie. Ik zal u voor God aanklagen over de zielen, die wegens de verstoorde prediking van dezen avond in de hel komen….”. Drie weken later, als De Neui weer in Workum komt, wordt hem geen strobreed meer in de weg gelegd. De herberg van Jellema *) stond op it Noard nr.16 (wijk A100), de voormalige apothekerswoning. Er werd nu ook afgesproken geregelde samenkomsten te houden. De eerste jaren werden deze gehouden in het huis van Bouke Haagsma (wijk B 94 = Súd 103). Toen het huis, wegens de grote belangstelling, te klein werd, vond men onderdak in de wagenmakerij van Dirk Jans Driebergen (wijk F 7 = Súd 134). Vanaf 1876 vergaderde men in het huis van de koopman Hendrik de Vries (wijk C 12 = Súd 106 “De Smidte”). Ulbe Zwolsman, de bekende scheepsbouwer, heeft op het eind van de 19de eeuw ook een belangrijke rol gespeeld als leider van de zondagsschool. Op 30 april 1898 scheidt de baptistengemeente van Workum zich af van haar moedergemeente te Franeker en wordt daarmede een zelfstandige gemeente. In 1900 wordt een nieuw lokaal betrokken. Hierin wordt ook een waterbassin aangebracht en op 10 februari 1901 vindt de eerste doopplechtigheid in Workum plaats. Daarvoor gebeurde dat in Makkum. Waar dit lokaal heeft gestaan, weet ik niet. Op 21 november 1904 tekenen een drietal broeders de koopakte voor “eene burgerhuizinge met tuin”. Zes jaar later wordt deze “huizinge” omgebouwd tot kerk Het krijgt de naam “BETHEL”, hetgeen betekent “Huis van God”.

*) Het is bekend dat zich hier in de tweede helft van de 19de eeuw een herberg genaamd “Het wapen van Friesland” bevond. Op 5 mei 1866 vestigde zich hier Pieter Minnes Jellema. In het bevolkingsregister staat geen beroep genoemd. Of Jellema hier toen een herberg is begonnen, heb ik niet kunnen nagaan. Er was in die tijd nog een andere Jellema in Workum: Murk Johannes Jellema, deze woonde op het Súd (wijk C 52 = Súd 28) en was van beroep barbier.

Waterland van Friesland

Waterland van Friesland