Woningbouw zuiden van Workum mogelijk

28 jul

Jacob Bouwhuis

De raad heeft in 2016 het bestemmingsplan van een kavel grond, grenzend aan de wijk Thomashof in Workum, vastgesteld. Oorspronkelijk was deze grond bestemd voor de bouw van ongeveer zeventig woningen. Daar werd toen een streep doorgezet vanwege problemen met de toenmalige projectontwikkelaar, Thomashof BV. Op dat moment was er in Workum nog voldoende capaciteit in de woningbouwplannen en kreeg de kavel grond weer een agrarische bestemming.

Het perceel werd verkocht aan de neven W. de Koe en W. M. de Koe uit Molkwerum. Eind 2020 vroegen deze eigenaren de gemeente Súdwest-Fryslân of die belangstelling zou hebben voor overname van de 8,7 hectare grond. Er is toen niet op de aanbieding ingegaan. De tijd staat echter niet stil en er zljn ontwikkelingen gaande. Zo zijn er nieuwe woningbouwafspraken met de provincie gemaakt. Die maken het mogelijk om een flink aantal woningen in de diverse steden en dorpen van onze gemeente te bouwen. Dan moet er natuurlijk wel bouwgrond beschikbaar zijn en dat is een schaars artikel in Workum. Met grondeigendom heeft de gemeente bovendien de optimale regie in handen en voorkomt ze prijsopdrijving of speculatieve versnippering.

Daarom heeft het college in april besloten om voorkeursrecht op deze grond te vestigen. Zo lang dit recht op het bewuste perceel is gevestigd, kan de grond niet aan een ander dan aan de gemeente worden verkocht. Dit collegebesluit is toen niet aan de raad meegedeeld, om de werking van het voorkeursrecht niet te doorkruisen door vroegtijdige openbaarmaking.

Het collegebesluit heeft zes weken ter inzage gelegen en leverde één gezamenlijke zienswijze op die werd ingediend door alle direct aanwonenden. De bezwaren richtten zich vooral op de mogelijke beperking van het uitzicht en toename van verkeersdrukte. De zienswijzen waren voor het college niet van dien aard om het voorkeursrecht op te heffen. Als de gemeente de kavel in eigendom heeft verworven dan worden kansen onderzocht om behalve wonen ook energieopwekking en natuurvoorzieningen mogelijk te maken. Volgens het college kan het bedrag van de grondverwerving grotendeels worden gedekt uit de toekomstige grondexploitatie. De raad ging afgelopen woensdag unaniem akkoord met het vestigen van het voorkeursrecht op de kavel tussen de Igleburren en de Alddyk.
Bron: workumer krant FRISO