Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Fédde Boersma roun by ‘t muzyk
Mei de lytse tromme op é dyk.
Foar syn stikje deistich brea,
Brûkte hy as opperman de lea.
Hokfoar bining hie hy nou mei illestyk?

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: