Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Fan de hoanne fan ‘Sathe Westerein’
Wurdt yn ’e ‘Rimen en Teltsjes’ sein
Hy libbe suver as in lûs op in seare holle
Trêde gauris in hin op ’e rûchskerne of yn ’e golle
Oer syn prestaesjes wie de boer wakker optein

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: