Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Yn it kofjehûs fan Lümer oan de Spoardyk
Brochten jongfeinten it biljerten yn praktyk
Om to soargjen foar in stikje tsiis op bôle
Hied er mear pylken op syn bôge:
Hy wie ek direkteur fan it muzyk

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: