Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Op ’e Solex mei syn imposant postuer
Wie Reitze H. Jonkman in bikend figuer
Earst boer oan de Alddyk
Bidarre ’r letter yn ’e féhannel en ’e polityk
As fortsjintwurdiger fan ’e CHU-signatuer

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: