Ut: in Kroadfol Singeliere Brijbekken

Tjidze Folkerts wie boade op it stêdhûs
It blau-grize unifoarm stie him wakker prûs
Smieten jo dêrre de lâpen gear
Stie er mei it trouboekje en pinne klear
Yn eigen tiid flapt’ er wilsters by de rûs

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: