Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Tseard Zoethout wie foerkeapman yn ’e Begine
Syn koumelkerij is noch oan de Vicariswei to finen
Mei hynsder en wein waerd de fourage to plak brocht
Letter waerd der in frachtwein kocht
Mar troch it needlot soe de saek fordwine

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: