Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

De Dyk

 1. Wêr ’t ik op de wrâld ek wie
  Yn de tropen as de snie
  Jimmer tocht ik oan de manlju
  Yn ’t mesjester op ’e Dyk
  Hwant dat plakje is unyk
 2. Yn dy âlde ligersbolle
  Swarre, swetse, lige, stâlle
  Lynjend op in trêdde skonk
  Kwitsten se de prûmkes
  Oer de gieltsjes fan it honk
 3. Albert Braadtjen, fêste klant
  Lûkte op syn plakje op ’e bank
  In bongel fol forhalen iepen
  Oer Lenin en Sint Petersburg
  Yn syn eigen Hylper klank
 4. Deunby yn it hynstegat
  Wennen Tryn en Alle Pôlle
  Dy naem nei de thé en bôlle
  As in soarte fan gerak
  Leafst in plokje kautabak
 5. Krom oer ’t stjûr by Séburch op
  Wraksele mei in reade kop
  En in kniper yn ’e bokse
  Baes Kyk as in taeije okse
  À la Coppi nei de top
 6. Simmerdei tsjin melkerstiid
  Fytste yn in blauwe overall
  Mei in gimmelearden kantsje
  Yn sawn hasten oer de dyk
  Douwe Huitema syn dochter Antsje
 7. Ige Ripke ried op ’t strân
  Op in dizenige moarn
  Tsjin in tichte hikke oan
  Ut de tiid en hwat in skea
  Ende, ende, ’k wie hast kroandea
 8. Mei de leppe yn ’e hân
  Sljochte Jetse Raffles earst it sân
  Dan mei in shagje yn ’e mûle
  Fluorre er ien foar ien
  De gieltsjes yn ’t stramyn
 9. En sa rekket eltse dei
  In stikje fan ’t forline wei
  Mar op ’e Dyk foroaret neat:
  Hwant al sil de wrâld forgean
  De ligersbolle bliuwt bistean
  Heare Gotskes
Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: