Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Jan Jans Buwalda waerd berne oan de Alddyk

Op redens wiene him net folle allyk

Doe ’t er hjir ride moast om preemje of priis

Kaem er as winner fan in tabaksdoaze fan ’t iis

Nei 135 jier kaem dy foar ’t ljocht, dat ’s wol unyk

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: