Nieuws uit 1876

In de Friso, zesde jaargang, nr. 102, van woensdag 20 december 1876 staat een kleine advertentie met de mededeling dat op: 12 december 1876 W. VISSER-Hiemstra is bevallen van een Jongen. In het gezin van Anske Yntema, werd op 14 december een Zoon geboren. De tekst van deze aankondiging luidt: Bevallen van een Zoon TRIJNTJE BOKMA, geliefde echtgenoot van ANSKE YNTEMA. Er worden verder geen namen van de borelingen genoemd.

De rubriek Burgerlijke Stand geeft daarover meer duidelijkheid. De zoon van Yntema kreeg de naam Douwe. De zoon van mevrouw Visser werd aangegeven met de naam Tjipke en de vader is Tjebbe Visser. De laatste was eigenaar van de houtzaagmolen op it Noard (nu Houtmolestreekje). Zoon Tjipke zou later uitgroeien tot een in de kunstwereld bekende Nederlander. Hij, vele jaren woonachtig in Bergen (N.H.) verdiende zijn sporen op kunstgebied vooral in de beeldhouwkunst. In Workum is nog werk van hem te zien in de St. Gertrudiskerk, nl. de beeldjes in het koor en de Avondmaalsstoel met tafel en de erbij behorende lezenaar, waarop een ‘ielgoes’ (aalscholver, ook wel de Friese pelikaan genoemd) is afgebeeld.

Verder staan er in die krant nog een aantal verkopingen aangekondigd, o.a. uit de Hand te Koop, te aanvaarden per 12 mei 1877:

Het Logement en beklante Veerhuis de Zwaan, staande en gelegen op het Dwarsnoord aan de Diepe Dolte bij de aanlegplaats van de Barges en Veerschepen te Workum, thans in huur bij B.D. Walta. Conditiën te vernemen ten kantore van den Notaris TJEBBES. Dit pand is nog steeds als ‘de Zwaan’ bekend en wordt ten dele bewoond door brugwachter Pieter de Boer; het andere deel is in gebruik als atelier bij zijn broer Henk de Boer, die het heel toepasselijk ‘d’halve swaen’ heeft genoemd.

Het destijds bekende Hotel “Ketelaar” op de Merk, toen genummerd wijk D, nr. 19 kwam in de publieke verkoop en wel provisioneel op 22 december 1876 en

finaal op 5 januari 1877, telkens ’s avonds om 7 uur. Volgens de advertentie, die notaris K. Tjebbes liet plaatsen, was het hotel enige jaren terug geheel vernieuwd en goed ingericht. Er was stalling voor 30 paarden en er was een erf en tevens een vruchtbare tuin, alles gelegen op ‘den besten stand’. Ten tijde van deze verkoop was het pand nog in gebruik bij de heer C.B.J. Nozeman. Voor de volledigheid werd verder vermeld, dat er jaarlijks 700 logees waren en dat het hotel, dat later door A. Oosterhof werd geëxploiteerd, tevens als ‘Koffijhuis, Stalhouderij’ dienst deed en ‘eene bloeijende plaatselijke handel in Wijnen en Gedisteleerd’ kende. Het huis bestond – volgens de omschrijving in de annonce – uit een grote gelagkamer, dito bovenzaal, onderscheidene woon- en logeerkamers, ‘allen net geverfd en behangen, keuken enz. en is voorzien van de noodige gerijflijkheden’.

Ook opvallend te noemen is de advertentie van de Burgemeester der Gemeente Workum, in persoon de heer T.S. Ybema, die daardoor aan ‘belanghebbenden’ ter kennis brengt, dat op ‘Donderdag den 21 en Saterdag den 23 December e.k. telkens des morgens ten 9½ ure, in het Logement beneden het Gemeentehuis, zal worden Verkocht, het VLEESCH en de HUIDEN afkomstig van 39 Runderen, van den veehouder Douwe van der Werf, alhier’ Het genoemde logement moest later plaatsmaken voor de uitbreiding van de secretarie van het gemeentehuis.

De school voor meer uitgebreid lager Onderwijs (Mulo) te Workum maakte bij monde van de presidente van de schoolvereniging, mevr. S.L. Visser-Troste bekend dat meisjes van 10 tot 16 jaar oud per 1 februari 1877 op de school konden worden toegelaten, mits betaling van fl. 60,– geen probleem was en er zich een behoorlijk getal aanmeldde.

Krultabak kostte 22 ct en winkeliers bekwamen rabat (korting) bij W. Troste Cz.

Per Januari 1877 was er in Workum mogelijkheid om gymnastieklessen te volgen, onder leiding van H. Edelman, leeraar i.d. Gymnastiek te Franeker.

Harmen T. de Haan beval zich minzaam aan als AANSPREKER. Eene allezins goede bediening belovende, aldus het slot van zijn annonce.

Dinsdag 26 december 1876 (2e kerstdag) was er in de Doopsgezinde Kerk te Workum geen dienst, maar voormiddags te 11½ uur zou er verhuring van zitplaatsen plaatsvinden.

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: