Sirius

Út: In kroadfol Singeliere Brijbekken
De klandyzje fan waskerij ‘Sirius’ rekke op ’t lêst biheind
Sa waerd Dubbeld, de lêste baes, ek de lêste feint
Efter ‘Ons Gebouw’ siet er foar ‘Florence’ to sortearen
Mar de delgong fan ‘de Heldere’ wie net op to kearen
It gebou oan de Spoardyk is der noch, als is ’t in bytsje skeind 

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: