UT In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Jansen en Lohman

De Warkumer tillefoanoansluting nûmmer ien
Hat op ’e Hearekeunst by Jansen & Lohman stien
Better noch wie dizze firma bikend by it publyk
As it limenade- en sagofabryk
Mar harren gloarje is ek al forgien

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: