De ballade fan Warkum

 1. Mem, ik foun by us op souder
  In fotojan in hiel aid hûs
  Dy is fêst fan foar de oarloch
  ‘ k Sjoch dêr beammen by de rus
 2. Jonkjé, hwat is dat nou aerdich
  Dat printsje wie ik jierren kwyt
  Ja, de sted is gans foroare
  Warkum wie doe noch mar lyts
 3. Sjoch, dêr op dy skiere foto
  Stiet in mantsje mei in bóllekoer.
  Jonge, dat ‘s dyn alde pake
  Dy wenne, miend’ ik, by de toer.
 4. Dy toer hwer’t jo it nou oer hawwe
  Dat is ek in great skandael
  Al in pear jier yn ‘e “steigers”•
  Foar in monumint is gjin kaptael.
 5. Noard en Sud aenst op ‘e skeppe
  ‘k Sit der dochs wol hwat oer yn
  ‘k Tink to faek oan de Begine:
  Jarrekolken mei in beam der yn,
 6. En de alde ligersbolle,
  Mem, is dy der nou noch wol?
  Jonge ja, dy ha hja, leau’k, forgetten
  Hwant it giet hjir oars mar mal
 7. En wer binn’ us giele klinkerts?
  Ut Pilesteech en by de Waech
  Freget min Gemeentewurken,
  Krije jo gjin antwurd op jou fraech!!
 8. ‘k Miende oars soks is biskerme
  Mar dat is dus flaue kul!!
  Al dy amtenaren hjirre
  Ha deroer gjin flau binul
 9. Nou is min wol wakker dwaende:
  Hjir en dêr in uthingboerd
  Eins kin ik der wol om gûle:
  Al forgriemd wurdt nea wer goed!!
 10. ‘k Sjoch Us noch by ‘t hofkesjongen
  Yn de tun fan Jukema
  Aensens wurdt dat hûs ek platgoaid
  In Super Boer wol dat miskien sa ha!

Ja, dat is Warkum, myn berteplakje
Hwer ‘t ik sa gol boartsje koe
De hiele dei
De hynsders draefden noch nei ‘t fabryk ta
By “Sirius” lans de Spoardyk oer
De sé bisprong hjir it lan
Dat is hjoed dan it Stran Sudersé is nou boerelan

Ab Surd,

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: