Oantinken oan Ulco

Oantinken oan Ulco

D’ iepen klasse inkelspan Frysk ras
Waerd, al hat Ramona ’t faek prebearre,
Jierren troch Ulco dominearre,
Hy wie de bêste, in tuger earste klas

Net ien, mar wol in kear of sawn
Bidarre ’t kampioenslint op de buorkerij
Fan Klaes Postma oan de Slinkewei:
Ulco wie de bêste fan it hiele lân!

Kaem er op Keuringsdei foar eigen folk yn de baen
Mocht Jan Robijns him faek it oranje oan ’e swipe dwaen.
Sa waerd dizze rún de primus inter pares
Mei sels in pear gouden swipen op syn palmares.

Oant nou hat Warkum net wer sa ’n tuger hawn.
En lykas de hurddraver Mâlle Jan,*
Dy’t wol 35 swipen, goud of sulver, woun
Biheart dizze rún ta de rom fan Fryslâns groun.

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: