Snein-to-joun

Snein-to-joun

Blier laitsjend kuijerje

earm yn earm fleurige jurken

It Noard op en del.

Jongfeinten, glânzgjend it hier

fan brillantine en skerpe tearenyn ’e plusfours, mûnsterje op de stoepe by ‘Sido’ as ginneraels

dizze troepen.

En yn ’e skimerjoun

wurdt it aloan drokker yn

de Tillefonne

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: