Fyftich jier lyn

23 sep

5 augustus

Govers en Striethorst – Was er eerst sprake van sluiting. De vooruitzichten van de vestiging van Govers en Striethorst in Workum lijken goed. De nieuwe eigenaar, die het bedrijf zal voortzetten, is reeds bekend. Er wordt momenteel niet op volle toeren gedraaid, maar volgens  de heer Bruining, bedrijfsleider, zal spoedig weer met de volledige productie kunnen worden begonnen. De vestiging van de firma Govers en Striethorst te Workum is overgenomen door het confectieatelier Blaes te Zaandam. Het bedrijf in Workum wordt onder leiding van de tegenwoordige bedrijfsleider de heer J. Bruining, wonende te Sneek, voortgezet. De vooruitzichten zijn goed, en er kunnen bij de vestiging in Workum, naast het bestaande personeel, nog meer meisjes een plaats vinden op het atelier.

Tent verbrand – Vrijdag jl. raakte op de Workumer camping een tent in brand. Het vuur greep zo snel om zich heen dat er van blussen geen sprake meer was. Alleen de meest belangrijke dingen konden nog uit de vuurzee worden. gered. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan toe een nog brandende lucifer waarmee het gas was aangestoken, werd weg geworpen in een plastic prullenbak in de tent. In de loop van vrijdag werd er op de camping een collecte gehouden om het gedupeerde gezin enigszins. tegemoet te komen. De opbrengst van deze collecte was f 500,-.

Gondelvaart – Maandagavond jl. waren enkele bestuursleden van diverse buurten aanwezig in hotel de Wijnberg om met de heren E. Molenaar en J. Dooper, in hun kwaliteit als contactcommissie over bovengenoemd onderwerp van gedachten te wisselen. Voorzitter Molenaar deelde eerst even mede dat hun voorstel is de gemaal<te onkosten inzake de gehouden feestavond in de Klameare in verband met de prestatie van Crescendo gezamenlijk te betalen, wat betekent dat iedere buurt een bedrag van 25 gulden zal dienen te storten. Wat de gondelvaart betreft is besloten dat het bedrag evenals vorig jaar op f 200,-,- vergoeding voor iedere gondel wordt gesteld. Zoals bekend zal men deze keer de 11 steden uitbeelden, in volgorde van Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum. Duidelijkheidshalve zullen de gondels met bordjes deze namen dragen. Ter dekking van de onkosten is weer een loterij op touw gezet. Er zijn 5000 loten waarvan eerst elke buurt 500 stuks ontvangt, ter verkoop aan belangstellenden. Er moet rekening worden gehouden dat men in de eerstkomende veertien dagen uitsluitend in eigen buurt mag verkopen, terwijl na die termijn ieder vrij is waar hij of zij de loten aan de man of vrouw van de hand zal doen. Als men een lot koopt is er ten eerste kans op een slaapkamerameublement, ten tweede een stereo pick-up en verder een boormachine, kaptafel, autoped e.d. De gondelvaart zal op 22 september a.s. (de befaamde keuringsdag) plaatsvinden. Evenals vorig jaar zal er door de zakenclub (H.I.N.) een tentoonstelling in de Klameare worden georganiseerd.
Bron: workumer krant FRISO