Brijbek

Verhalen over markante Workumers

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Fan it Turflân sutele Gryt Riemersma,Holdoek op, piteroalje nei de klandyzje ta,Meast klaeid yn in lange grize jas,Hie hja in fjouwer kantsjes yn é fytstas.En […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Fan de hoanne fan ‘Sathe Westerein’Wurdt yn ’e ‘Rimen en Teltsjes’ seinHy libbe suver as in lûs op in seare holleTrêde gauris in hin op […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Haring E. de Jong, wie as férider oerdeisMei pakjes foar Van Gend & Loos ûnderweis.Moarnsier mei fé nei Ljouwert, Snits, Wolvegea,Mei wrakke bisten nei de […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliers Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliers Brijbekken

Jentsje Visser stiek in pear kear deis de Wimerts oer:Nei of fan syn baes, pottefabryk fa. R.F. de Boer.Guon lju mienden dat syn namme ‘Brandwekker’ […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Wiene de lju jouns in pak kofje brek:Of thé, bûter, sûker, ‘bokjes’, J.G.-shag?Dan gau – op ’e fyts – nei Jan en Hil op ’t […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Moast Durk van der Goot yn d’oarloch in nacht ûnderdûke,Gie er nei ’t likehúske op ’t tsjerkhôf om op in kermisbêd to krûpen.Soms waerd er […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Anne de Jong tsjoende foar de Heidemij op it StrânDe Suderséboaijum om ta boerelânKaem der ien dy ’t frege hwa ’t de ploechbaes wiKrige dy […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Bauke Mulder forkocht yn syn winkel yn ’e BegineBoeken, inket, pinnen, inkeld ris in skriuwmasine.Syn oare helte stie hjir as juffer foar de klasse,Mar har […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Tsjeard de Vries, lyts mar krigel, wenne yn ’e BegineOerdeis wie er meast by dy brêge to finenHwant hy wie brêgewipper fan biropEn angele mei’t […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Foppe Wopkes Bruinsma reizge nei Rome taHwant paus Pius IX moast soldaten haAs zouaef waerd er 1867 op ’e foto setEn fjochte Pro Petri Sede […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

In protte lju koene yn ’e BegineDe doar fan Meine’ Lies fineHwant hja hie in fin mear as in bearsEn koe jong, âld, ûnsjoch of […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

‘Mâlle Jan’wie as hurddraver in echte kampioenen hat wol 35 gouden en sulveren swipen woun.Syn eigner, Hette Eelkes Altena, wie op bistjûrlik mêdWarber as boargemaster […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Geeuwke Friso naem de winkel fan Pieter Wildschut oer,Mar bidarrre fia de polityk yn it Warkumer gemeentebistjûr.Hoewol’t er rillegau bidarre op it wethâldersplucheFielde er him […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Hauwe Grasman, swart sjekje yn ’e mûlshoeke,Forkocht foar de iisklub poeijermolke en koeke.Dêrnjonken hat er in protte foar de fûgelwacht dien,Yn ’t forline ek noch […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Jaep Wiersma, hanneler yn oalje en swarte brantHie ûnder oare de Greate Tsjerke as klant.Fan de opslach by ’t gasfabrykKroade hy cokes nei ‘de plaets’ […]

Afbeelding van "Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Jehannes Kramer hie yn syn winkeltsje op ’t Súd,Houtene modellen fan tsizen foar it rút.Lykwols, de winkel koe er net rjocht fan bisteanDêrom fortsjinne er […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Neist Bauke Molenaar syn doar tsjûge in boerd fan syn talinten.As ferkeaper en hanneler yn ‘Veemedicamenten’Sneins song er yn ’e tsjerke op de foarste rigen,As […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Freark van Duinen, fan Holwerter krite nei Warkum ta,Iepene op ’t Súd syn winkel ‘Textilia’.Earst wie Jan Sikkes deryn syn compagnon,Mar mei dy gearwurking roun […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Sneons reizge Bertus Sijpersma bylâns de fjilden fan de FVBAs bigelieder fan de fuotbaljunioren B fan SVW.Troch-en-dei wie er mei kwitânsjes foar ‘Achlum’ op in […]

Afbeelding van "Ut: in Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: in Kroadfol Singeliere Brijbekken

Willy Mundt hie in filiael fan de Palthe-stomerijDat makke snusterige pakken klean ensafh. suver nij.Syn lange, greate jas hienen de lju wakker niget oanEn gnysken: […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Feike Visser, apotheker, wenne op it SúdEn gie der sneins gauris mei de koets op út.Pyter Duba sloech de hynsders yn en makke as koetsierMei […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Rinke van der Zee wie as matsjedoar op redens faek nûmer ienMar yn Christiana is it him dochs oars forgienAxel Paulsen woun de preemje, Benedictus […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Widdou Kransen – swart huodsje, dûnkere kleanEn in bytsje muoite by it gean –Sutele, kuorke oan ’e earm, mei D.E.Of in oare fabrikant syn kofje […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Yn it kofjehûs fan Lümer oan de SpoardykBrochten jongfeinten it biljerten yn praktykOm to soargjen foar in stikje tsiis op bôleHied er mear pylken op […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

In pear jier foar Wrâldkriich TwaGie Andries Deinum nei AmearikaDêr wurke er mei Hitchcock yn ’e filmindustryRekke yn tsjok waer mei senator McCarthyDoe ’t er […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Lynjend op syn trêdde foet by ’t geanSjoch ’k noch Doede Porte tsjalskonkich steanYn ’e doar fan syn wente yn ’e Begine.Doe stie er ek […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Op ’t Súd wie de saek fan Marten HuniaGriente, jirpels, fruit brocht er oan ’e húsdoar taMei de fyts op paed, pet op, lyts kistke […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Hendrik Boersma roun troch de stêd mei it muzykDat doe in wyt boesgroentsje hie as unifoarmtunykBy it marsjearen koene him de bekkens net ûntglûpeHwant hy […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Dokter Albada Jelgersma hie in wente mei in kampke groun op ’ t Súd.By sterk iis skreau hy op dat dan ûnderstrûpt stik lân riderijen […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Op 11 april achttjintachtich en twa rekke op de ‘steenen beer’By ’t Toarntsje yn in noardwester stoarm ‘de Vrouwe Geertje’ op ien ear.Albert Buma en […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Evert Zijlstra bigoun as boer yn ’t HeidenskipOp ’e pleats dêr ’t Harkema noch sit.As féhanneler wenne er letter by de toerNjonken Marten Hunia, de […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Kapelaen Meurs wie gjin man fan’t pantheon“Foar my is der Ien, sei er, dêr hâld ik my oan”.Ienris waerd er op ’e jacht forrifele fan […]

Afbeelding van "Ut: It Kroadfol Singerliere Brijbekken"

Ut: It Kroadfol Singerliere Brijbekken

Jehannes Osinga buorke yn ’t Heidenskip,Mar rinteniere op it Súd dêr ’t Tjalke Notermans sit.Doe hie er noch in pear kij op it Strân,Dy liet […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Tsjipke Bouwman, winkelman op it SúdGie – kûtlearen om – op ’e fyts om negoasje út:Jaegerûnderbroeken (mei leechhingjend krús)Ruften, skûlken en sa, brocht er jou […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

In skearbaes hie meast in tsjetteltsje wetter oer it fjûrEk Jan Veldman, yn syn skearwinkel by de tsjokke toerHwa ’t op ’t skearen, knippen wachtsje […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

De “Koophandel” fan Doede RoedemaKoe fjouwerentweintich ton fracht yn ha.Koe er it net bisile, kaem de beage om,Hwant jierappels, sân, grint, klei of dong.Moast op […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Siemen Jager wie moarns bitiid by de dykDan wie d’earste ging mei de brijkarre nei’t fabrykDêr sloech er molke, brij en sûpe ynOm dat út […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Wiebe Rypma kaem út boerelaechMar fortsjinne hjir syn brea as fotograefHy wenne op it Noard, earst yn ’e BegineHie ek segaren en boeken yn syn […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Hwa’t hjir hannele yn kofje en théGie faeks mei firma S. Gaastra yn séOp in stuit krige dy it lykwols to dreechEn rekke it magazyn […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Sjirkje Hoekstra fan SnakkerburrenSutele eartiids mei bôlleguod yn kuorren.Om op to kearen miggen en sinne,Tearde hja der in skjinne skûteldoek oer hinneEn wie in bikende […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Klaes Mein mei Janke, syn suster, wenjend op SéburchWie in dykmantsje yn bonken en murch.Yn ’e Ligersbolle, nawle fan dy wrâld, wie er fêste klant,En […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Op it Skil wennen Pieter en MineMoandeis hie se de wask oan ’e lineHy wie de lêste dy ’t mei kroade en leppeKlaei foar ’t […]

Afbeelding van "Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Op ’e Solex mei syn imposant postuerWie Reitze H. Jonkman in bikend figuerEarst boer oan de AlddykBidarre ’r letter yn ’e féhannel en ’e politykAs […]

Afbeelding van "Ut: in Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: in Kroadfol Singeliere Brijbekken

Op ’e “weduwe”, de karakteristike kop in bytsje skean,Sjoch ik Duije Seekles noch oer it Nije Paedsje gean.Oerdeis fytste hy in pear kear nei de […]

Afbeelding van "Ut: in Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: in Kroadfol Singeliere Brijbekken

Tjidze Folkerts wie boade op it stêdhûsIt blau-grize unifoarm stie him wakker prûsSmieten jo dêrre de lâpen gearStie er mei it trouboekje en pinne klearYn […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Matroas Piter Poeske waerd by Algiers finzen nommenÁlhiel fornoege wreau de Bey mei finger en tommeLykwols, du Barbarijske dogeneat wie net gau sêdDer moast dêrom […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Stam wenne op Nonnestrjitte, nûmer ienDêr deunby hat it gasfabryk stienAs direkteur dêrfan wie er in man fan statuerEn op syn Solex – segaer oan […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Op it Syslpaed wenne in fytsmakkerDy ’t nachts wurke, lyk as de bakkerOan syn greate hannen wie to sjenHy, Jan Bekema, wie mecanicienEn perfoarst gjin […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Gerben Hobma spile him wol 50 jier as oargelistBy de herfoarme sneinsskoalle yn it switYn it deistich libben wie er, mei syn broer, fabrikantBrocht mei […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Visser wie drogist yn’e BegineForkocht salve, poeijers, pillen tsjin pineUtsein foar famylje, freonen, sibbenGie er as dokter Nappie troch ’t libbenSyn winkel is net mear […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Jierren hat yn ’e goal fan Warkum Iende Parregeaster Binke stienYn swarte kraechtrui, wite broekDûkt’ er nei en op de ballen as in snoekOp ’e […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Tseard Zoethout wie foerkeapman yn ’e BegineSyn koumelkerij is noch oan de Vicariswei to finenMei hynsder en wein waerd de fourage to plak brochtLetter waerd […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Melle Westra hie in bakkerijFoar banket en koeke mei kandijMoast der ien in boffert haBrocht er dy op ’e fyts nei de klandyzje taHwant hy […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Jan Rekers wie in kapper fan gewicht:Likernôch 248 poun oan ’t hingster, dat ’s net licht.Doe ’t er nei in boer yn ’t Heidenskip to […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

In Belch yn Warkum Yn 1888 (22 jannewaris) waerd Frans Antoon van Dessel yn St.Katelijne Waver by Mechelen (België) berne. Doe ’t yn augustus 1914 […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Durk de Haan op de hoeke fan Noard en BalkfinneHie njonken syn winkel in pomp foar twataktbenzineAs lieder fan de ‘knapen’ gie er mei nei […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Obe Veldman skonk yn syn Melk- en BiersalonNjonken molke dus in bierke mei in kraech skom.Yn in loads oan’t spoar lâns it fjouwerkantHie er opslach […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Súd 22 Yn ’e étalaezje fan Yntema’s garaezjeStie eartiids op kleurige printen to lêzenHwat der yn ‘de Doele’by ‘Miedema’ wie to rêdden: Deze week Grace […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Gerrit de Lange roun deis gauris troch de stêdMei kranten, folders of It TsjerkeblêdSneins hinge er oan ’t klokketou yn de toerLiet de klokken galmje […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Freark de Lange hat soldaet westYn “ús” Indië, dat bitearde bêst.Wer werom waerd er hjir grienteboerEn forkoft ek ijsko’s fan in stûrMar hy is lang […]

Afbeelding van "Ut: In kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In kroadfol Singeliere Brijbekken

Durk Westerhuis, boeresoan fan d’ AlddykHie niget oan electro- en oare technyk.Dêryn bigoun er in bidriuw op it Súd,En wreide yn de opgeande tiid stadich […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Dêr ’t St. Piter noch altiid draecht in blauwe pijHie Lieuwke Mensonides al in banketbakkerij.Maitiids swalke ’r mei syn maten graech yn ’t fjildAeisykje pûr […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Sjoerd Reinstra wenne yn de RoggemounesteechDe hannel yn piteroalje wie foar him dreechTraepjend op syn bakfyts koe er och sa stinneEn fleach der ris in […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Yn ’e Begine hie Douwe Huitema buorkerijMar simmers weid’ er op it Strân ek kij.Melkerstiid fytste yn overall dochter Antsje der hinneDe kij de jister […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Op ‘Séburch’ wenne oan ’e ein fan ’t SylspaedSkútmakker Evert, dy’t tarde op it skaedFan in romroft mar forgien famyljeforline.Mei him soe dy staech út […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Neffens Willem Ober soe Warkum diel oan de foarútgong haDoe ’t er op it Noard bigoun mei Bouwbureau DecimaNei de iepening folge yn ‘De Wijnberg’ […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Keimpe Veltman wie yn bonken en murchJierren baes after de taep fan ‘Séburch’.De boppeseal wie eartiids foar hearen de sociëteitDe jachtweide foar in sûpke de […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Harren nammen ha noch in bikende klankMeije, lang, en Wiep, lyts en in bytsje mank.Troch de wike giene dy twa yn ’e selde kadânsWjudzjend gieltsjes […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Yn’e wrâld fan de keunsten en kultuerWaerd as nayf skilder pastoar Janning in bikend figuerDêrnjonken reizge hy graech, dat is bikendNei Lourdes, dat’s foar in […]

Afbeelding van "Hege need!"

Hege need!

As toerist kinne jo yn Warkum muoilik it wetter en oare ôffalproducten fan it minsklik lichem kwyt reitsje.Eartiids wiene op forskate plakken yn de stêd […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

De Dyk Wêr ’t ik op de wrâld ek wieYn de tropen as de snieJimmer tocht ik oan de manljuYn ’t mesjester op ’e DykHwant […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Duppie Koopen fortsjinne rinde de kostHwant hy wie by de PTT as postGjin wûnder eins hy waerd in filatelistDy ’t hast alles fan postsegels wistAlbums […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Theo Koopen op ’e Merk wie koperslagger fan syn fakEn arbeide ornaris yn in swart mesjesterpakNjonken kachels, pannen, forkocht er mingels, great en lyts,Yn ’e […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Op it Noard wie in houtene eiber to finenYn dy winkel forkocht Reijer Flapper skelken, gerdinenSwilk, berneweinen, widzen, ruften, skûlken en saKoartsein, hwat jo foar […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Eppie Kolk, baes yn ‘de Zwaan’ op de MerkIn kafé foar boer, boargerman en klerkDy woene noflik biljerte, in potsje swikkeOf mei in sûpke om […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Moarnsier stookte bakker Bouma de oun reaOm to bakken bôole, keallepoat, koekjes, breaSutele hy neitiid mei de koer, lykas SinkelBitsjinne syn oare helte de klanten […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Op ’t Súd pielde notaris JukemaNeffens guon mei sweevjende taffels en saSyn tún mei durkjeparren, apels, prommenWie pûr geskikt foar ’t hofkesjongenMaitiids brochten jongens ljipaeijen […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Doede v.d. Meulen hie op’t Súd in blomkerijAs de measte lju doe wie er allinnich sneins frijBistellings brocht er fuort op ’e fytsMar syn fytstassen […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Albert Heins sutele griente út mei de hounekarreWie sa op’e Urseladyk oan klandyzje slaggeWie’t simmersk waer en sinneskynMocht de houn de feart wol ynen dy […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Sije, frij feint, wenne by syn âlden op it SúdJouns gie er der wolris om in slokje op útEn koe oan de stamtaffel swetse en […]

Afbeelding van "Ut: In kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In kroadfol Singeliere Brijbekken

Op it Noard deunby de Roomske toerWenne Alt Veldman, frij feint, en grienteboerSyn fraech: hat de frou ek in dingWer ’t ik it ynnukke kinGiet […]

Afbeelding van "Ut: in Kroadfol Warkumer Brijbekken"

Ut: in Kroadfol Warkumer Brijbekken

Fan it Turflân sutele Gryt Riemersma,Holdoek op, piteroalje nei de klandyzje ta,Meast klaeid yn in lange grize jas,Hie hja in fjouwer kantsjes yn é fytstas.En […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Healwei it Dwarsnoard wenne Rein van ’t Veer,Yn é timmerwinkel stie er mei it potlead efter it ear.Spikers waerden ut it sloophout lukt,Op é wurkbank […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Douwe Yntema hie yn syn izerwinkel op ’t SúdMosterdpotssjes yn in stjêrre útstald foar ’t étalazjerút.Dêryn hier er spikers en skroeven dien,Sa is syn bynamme […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

B.R. de Jong forkocht Hafnar-segaren en oare smokerij:Chief Wiep, Miss Blanche, Op Redens Oer, of Drachtster Kei.Njonken syn winkel yn ‘e Bebine hong it kastke […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

In bargemaster op in oaljemoune is eins unyk.Dochs jildt it foar Yge Yntema, letter brouwersdyk.Op é brommer tuft’er soms nei ’t Strân,Hwant dêr roun ek […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Fédde Boersma roun by ‘t muzykMei de lytse tromme op é dyk.Foar syn stikje deistich brea,Brûkte hy as opperman de lea.Hokfoar bining hie hy nou […]

Afbeelding van "65 jaar geleden"

65 jaar geleden

In de kamer van mijn Beppe hing na de oorlog een herinneringsbordje, over de bevrijding van Workum. Op 16 april was het zover. Toen de […]

Afbeelding van "‘De plaats’ Gelezen in een krant uit 1954"

‘De plaats’ Gelezen in een krant uit 1954

De volkstelling van 1947 heeft vooral in Friesland ontstellende woning toestanden onthuld. Door den dag gewent men zich in ons gewest wel aan de vreemde […]

Afbeelding van "Voor de wind"

Voor de wind

Het was een stralende zomerse dag, de zon stond hoog aan de hemel, eigenlijk windstil. Straatmakers waren druk in actie in Workum. Er moest een […]

Afbeelding van "Circus Sodesco"

Circus Sodesco

Er heeft zich een compleet drama afgespeeld in circus Sodeska, dat gisteravond een voorstelling gaf op het marktplein te Workum.De een of andere kwajongen haalde […]

Afbeelding van "Het stadhuis in Workum"

Het stadhuis in Workum

….. door de eeuwen heen. De historie van Workum vervaagt ergens in de middeleeuwen. De stad wordt voor het eerst vermeld tegen het eind van […]

Afbeelding van "Veteranen op het voetbalveld"

Veteranen op het voetbalveld

Op het strân nu camping it Soal Mem, ik foun by us op souderIn foto fan in hiel aid hûsDy is fêst fan foar de […]

Afbeelding van "Jan Welles"

Jan Welles

Warkum (1941) ‘Workum’ parel aan het snoervan de Friese elfsteden,waar eens het scheepje ons henen voer,zo lang geleden. O, stadje aan het IJsselmeerWaar onze kinderen […]

Afbeelding van "De Westerroggemolen"

De Westerroggemolen

De eerste kaart, waarop de ‘Westerroggemolen’ voorkwam was die van 1664. In 1675, 1708 en 1715 werd de molen genoemd en ook op de 18e […]

Afbeelding van "Foto van toen"

Foto van toen

Duitse mijn In het najaar van 1918, vlak na de eerste wereldoorlog, spoelden er langs de Zuiderzeekust nogal wat Duitse mijnen aan. Hoewel deze meestal […]

Afbeelding van "UT In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

UT In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Jansen en Lohman De Warkumer tillefoanoansluting nûmmer ienHat op ’e Hearekeunst by Jansen & Lohman stienBetter noch wie dizze firma bikend by it publykAs it […]

Afbeelding van "Standverschil"

Standverschil

Als ik zo ons oude stadje af en toe de rug toekeer,Om een reisje te gaan maken met de boottrein heen en weerEn ik sta […]

Afbeelding van "Oudjesdag in de jaren 50"

Oudjesdag in de jaren 50

Oudjesdag – Workums dagInderdaad zo mogen wij deze dag met het volste recht noemen, we kunnen de autotocht Maandag zien als een geschenk Dat de […]

Afbeelding van "It Soal 1963"

It Soal 1963

It Soal 1963 Fier fuort krasten izers harren monotoane ritme op it hymjen fan ‘e eastewyn.In mistich fjildoardene stosnieoer it útgreppele lân as ûngelikense pianotoetsen […]

Afbeelding van "Een heel beestenspul"

Een heel beestenspul

Voor het geval u die nog niet kent:” Dirk de Haan (garagehouder aan het Noard) moest eens met dokter De Walle naar een bevalling in […]

Afbeelding van "De Volkstrekschuit"

De Volkstrekschuit

De plaatselijke gesteldheid van Nederland , zich kenmerkende door talrijke rivieren en kanalen, maakt het vervoer te water gemakkelijk en tevens minder kostbaar, en sedert […]

Afbeelding van "In riedling oplost?"

In riedling oplost?

In riedling oplost? Yn 1936 forskynde by printerij T. Gaastra Bzn, Warkum, in ‘proefdrukje’ oer skiednis fan Warkum ûnder de titel ‘Een wandeling in en […]

Afbeelding van "Warkumer Keamer"

Warkumer Keamer

Warkumer Keamer Geheel toevallig, want op zoek naar andere informatie, werd in de Friso van zaterdag 7 december 1940, een artikel aangetroffen met informatie over […]

Afbeelding van "‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbolle yn it FRS"

‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbolle yn it FRS

‘De Wytsturt’, in Warkumer stamboekbolle yn it FRS Yn 1938, op 11 maert om krekt to wêzen, waerd op de pleats fan Siebe Y. Haagsma […]

Afbeelding van "Oaljekoeken"

Oaljekoeken

Oaljekoeken By it lemieren pandere ik troch ’e stêd?En, sa to rûken wie firma Koopal ek fan ’t bêd?.Hwant by de toer, hwat skier yn […]

Afbeelding van "Oud Nieuws"

Oud Nieuws

Uit de Leeuwarder Koerier van 12 november 1754 het volgende bericht: Gister ter noene wierd, duizent Jaar naa den Moord te Dockum door eenige jeeden […]

Afbeelding van "Nieuws uit 1876"

Nieuws uit 1876

In de Friso, zesde jaargang, nr. 102, van woensdag 20 december 1876 staat een kleine advertentie met de mededeling dat op: 12 december 1876 W. […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Suver yn ’t skaed fan de Roomske toer Wenne op ’e Brouwersdyk Sietse de Boer Neffens him wie’t oplapjen fan broek of baitsje Foar froulju […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Laban wenne oan de Nonnestrjitte Lêzers fan ‘Trouw’ liet er nea sûnder sitte Eltse middei in tsjok pak kranten op ’e fyts Syn tassen puollen […]

Afbeelding van "Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken"

Ut: In Kroadfol Singeliere Brijbekken

Jan Jans Buwalda waerd berne oan de Alddyk Op redens wiene him net folle allyk Doe ’t er hjir ride moast om preemje of priis […]

Afbeelding van "T. Gaastra Bzn to Warkum"

T. Gaastra Bzn to Warkum

Ut de neilittenskip fan de koartlyn forstoarne frou Gaastra-van Lith, silger, krige Warkums Erfskip in tal nijsgjirrige boekwurkjes dy ’t ea printe binne by ûnder […]

Afbeelding van "Ut in kroadfol singeliere Brijbekken"

Ut in kroadfol singeliere Brijbekken

Ut in kroadfol singeliere Brijbekken Oan it Houtmolestreekje wenne in man Mei in greate snor, Ten Dam wie syn fan Hast altiid hie er de […]

Afbeelding van "We zijn bevrijd"

We zijn bevrijd

En in de eerste week van mei ho­ren we over de oorlog te praten. Dat is voor meerdere generaties altijd zo geweest en dat moet […]

Afbeelding van "Ut in kroade fol singeliere Brijbekken"

Ut in kroade fol singeliere Brijbekken

Ut in kroade fol singeliere Brijbekken Toon Hendriksma wie in man fan kwizekwânsje Helle foar SVW de kontribúsje op út wizânsje Hy – grize duffel […]

Afbeelding van "Nei de oarloch"

Nei de oarloch

Nei de oarloch Jonkjes wienen we noch sa lyk nei de oarloch,mar wol warbere jonkjes. It wie yn ‘e winkel fan heit en mem altyd […]

Afbeelding van "Johanna Ratsma"

Johanna Ratsma

‘Smel Sulver, folkskundige bydragen , yn It Beaken, 35e jiergong 1973, in útjefte fan ’e Frsyke Akademy,  hat in stikmannich sêgen út de Warkumer kontreijen […]

Afbeelding van "Oantinken oan Ulco"

Oantinken oan Ulco

Oantinken oan Ulco D’ iepen klasse inkelspan Frysk rasWaerd, al hat Ramona ’t faek prebearre,Jierren troch Ulco dominearre,Hy wie de bêste, in tuger earste klas […]

Afbeelding van "Lêz dit"

Lêz dit

Feesthâlde ja, det sit de ljueTsjinwirrich yn ’e kop,’t Is túgen hjir en fleanen der,’t Hâld siker hast net op.Nou lyket it, det is net […]

Afbeelding van "In kiezer en in sielebleater"

In kiezer en in sielebleater

In kiezer en in sielebleater (20 april 2009, in hearoeder yn ’e alang-alang) Forline wike moandei rûn Arno op ’e Easterdyk my tsjin it liif. […]

Afbeelding van "De ballade fan Warkum"

De ballade fan Warkum

Mem, ik foun by us op souderIn fotojan in hiel aid hûsDy is fêst fan foar de oarloch‘ k Sjoch dêr beammen by de rus […]

Afbeelding van "Snein-to-joun"

Snein-to-joun

Snein-to-joun Blier laitsjend kuijerje earm yn earm fleurige jurken It Noard op en del. Jongfeinten, glânzgjend it hier fan brillantine en skerpe tearenyn ’e plusfours, […]

Afbeelding van "De rider en Jûkelburd"

De rider en Jûkelburd

De rider en Jûkelburd (in klúnhakke fan ’e iisklub) Fan ’e moarn draeft skier fan skrik in rider my foarbyIt klubhûs yn, myn redens hime er, […]

Afbeelding van "Tillefonne"

Tillefonne

Tillefonne Op it wytferve heechhout núnderet yn it langskaedzjend ljocht de tiid tobek nei de útfike kealleleafdes, dy ’t stadichoan formôge reitsje yn de swarttarre […]

Afbeelding van "Earste dounsles, 1963"

Earste dounsles, 1963

Earste dounsles, 1963 Unwennich skowe op de maet fan ‘Brandend Zand’ hushpuppies njonken petticoats – quick, quick,slow naar de midden – oer de keale houtene […]

Afbeelding van "EEN WANDELING IN EN OM WORKUM"

EEN WANDELING IN EN OM WORKUM

EEN WANDELING IN EN OM WORKUM 50 à 60 JAAR GELEDEN door ‘n âld~Warkumergeschreven in 1935.      Wanneer de jongeren van tegenwoordig nog eens in de gelegenheid werden gesteld  Workum […]

Afbeelding van "Workumers in het regiment Zouaven"

Workumers in het regiment Zouaven

Workumers in het regiment Zouaven In de jaren 1860 – 1870 streden in het leger van paus Pius IX in totaal ruim 11.000 jongemannen, die […]

Afbeelding van "De Ronde fan Warkum"

De Ronde fan Warkum

De Ronde fan WarkumToarkjend sinneljocht tsjemzet lâns it brodzige, skieppewollene forwulft; near hjoed, miskien in tongerbuoi, aensens op it Dwarsnoard ropt, switflekken yn it crackfreestisele, […]

Afbeelding van "Sirius"

Sirius

Út: In kroadfol Singeliere BrijbekkenDe klandyzje fan waskerij ‘Sirius’ rekke op ’t lêst biheindSa waerd Dubbeld, de lêste baes, ek de lêste feintEfter ‘Ons Gebouw’ siet […]

Afbeelding van "De Ballade fan Sinkel"

De Ballade fan Sinkel

De Ballade fan Sinkel (of de wûndere paden fan it lot)  Joseph Sinkel, in lapkepoep út CloppenburgSiet it hanneljen yn bonken en murch.As hantsjemier kaem […]

Workum.nl wordt mogelijk gemaakt door: