7 oktober

18 okt

Finale verkoping –  Dinsdagavond werd in hotel de Wijnberg ten overstaan van notaris P. Niemantsverdriet finaal verkocht het woon- en winkelhuis met erf staande en gelegen Noard 22, thans nog bewoond door de heer Kl. Haitsma. Bij de provisionele verkoping werd er geboden f 14.777,-. Na 73 verhogingen werd nu koper de heer Joh. Dijkstra, timmerman en aannemer te Workum, voor de fa. F. M. de Boer te Workum, met de som van f 16.530,-.
Landelijke kaaskeuring –  Vanwege de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond (F.N.Z. is dit jaar de landelijke keuring te Leeuwarden gehouden. Van de in Friesland uitgereikte vier gouden medailles heeft ,De Goede Verwachting te Workum 2 stuks bemachtigd. Edammer 40% gouden medaille en Gouda volvet brons.
Chr. Plattelandsvrouwen –  Op 30 september hield de C.P.B. haar eerste vergadering van dit seizoen in de Wijnberg. De presidente, mevrouw  G. van der Valk- van Dijk, heette allen hartelijk welkom en in het bijzonder de dames van de andere verenigingen die waren uitgenodigd tot het bijwonen van een gezellige voorlichtings – en filmavond, georganiseerd in samenwerking met het productschap voor groenten en fruit. Na het gebed las de presidente een gedicht van Huub Oosterhuis. Hierna volgden nog enkele mededelingen. Er werd o.a. gevraagd of er ook dames waren die belangstelling hadden voor een te houden cursus ‘kleine kneepjes’ bij het naaien. Na de eerste pauze werd er voorlichting gegeven met dia’s over ‘groente en fruit’ door een voedingsdeskundige. Hierna werd er getrakteerd op een gevulde tomaat. Na de tweede pauze werden er twee films vertoond. ‘Mijn liefde is groen’ met o.a. Pieter Lutz jr. en Teddy Schaank en ‘Het ligt voor de hand’ met o.a. Lex Goudsmit  en Rudi Falkenhagen. Ook was er nog een verloting van zakjes fruit. Dit verhoogde de gezelligheid. De presidente bedankte het team dan ook heel hartelijk voor de mooie en leerzame avond. Er waren 170 dames aanwezig.
Jubileum – Het was donderdag 30 september jl. 25 jaar geleden dat de heer Siebe Wouda in dienst trad van de Coöperatieve Zuivelindustrie ‘De Goede Vervrachting’ te Workum. Hij is de eerste acht jaar melkvaarder geweest en tot  1 oktober 1970 was hij chauffeur op verschillende trajecten. Toen men enkele jaren geleden met Witmarsum fuseerde, kreeg hij een nieuwe melkrit en was in die omgeving dus goed bekend. De moderne tijd vraagt al maar nieuwigheden en toen enkele leden van ‘De Goede Verwachting’ een tank aangeschaft hadden (thans ruim 30 stuks) is Siebe Wouda tank chauffeur geworden.  De heer J. S. van der Wal, als voorzitter aanwezig met de directie ten huize van de jubilaris, bood  hem een gouden horloge met inscriptie aan, daarna werd hij toegesproken door de heer Beetstra, die hem een oorkonde van de F.N.Z. met medaille schonk.