Vogelwacht Workum en Omstreken                              

vw04.jpg (4105 Byte)

De vogelwacht
Begin I Algemeen I Jeugd I Nazorg I Contact

De vogel wacht Workum en omstreken is opgericht op 3 Maart 1956 en is aangesloten bij de BFVW (Bond van Friese Vogelbeschermingswachten ) en heeft ruim 300 leden.
Het wachtgebied omvat het noordelijke gedeelte van de gemeente Nijenfurd.
Dit betreft de plaatsen Workum, Hindeloopen, Nijhuizum en It Heidenskip.

vw03.jpg (3829 Byte)

Algemeen
Begin I Algemeen I Jeugd I Nazorg I Contact

De doelstelling is beschermen van alle voorkomende soorten vogels in eerdergenoemde wachtgebied.
Hiertoe worden o.a. de volgende werkzaamheden verricht:

a. uitgebreide registratie door vrijwilligers (nazorgers) van broedende vogels 

b. overleg met boeren over landbouwwerkzaamheden en zorgen voor beschermende maatregelen voor behoud van de nesten via nestmarkering bij gras maaien en bewerking van ma´sland alsmede voor het plaatsen van nestbeschermers bij beweiding door vee

c. plaatsing van kunstnesten (huiszwaluwen, bergeenden, zangvogels)

d. opleiden van jeugdleden

e. verzorgen van excursies

f. wintervoedering van noodlijdende vogels

g. hulp bieden voor gestrande vogels

vw05.jpg (8415 Byte)

De jeugd
Begin I Algemeen I Jeugd I Nazorg I Contact

De jeugdafdeling van de vogelwacht is in 1999 opgericht en heeft ca. 60 leden in de leeftijd van 10 tot 16 jaar.

Uitgangspunt van de jeugdafdeling is om de jeugd dichter bij de natuur te brengen. En wat houdt dat zoal in:

- vogels kijken in waarnemingshutten
- nestkastjes ophangen
- broedgegevens noteren
- nazorg verrichten

Bovendien staan er elk jaar vele excursies op het programma zoals b.v.:

- Fries Natuurmuseum
- Fűgelhelling in Ureterp
- Vroege vogels tocht door het bos met Staatsbosbeheer
- Vaartocht door de Alde Feanen met It Fryske Gea 
- Ecomare op Texel
- Kijk- en Doe dag van Staatsbosbeheer

vw04.jpg (4105 Byte)

Nazorg
Begin I Algemeen I Jeugd I Nazorg I Contact

De vogelwacht Workum e.o. verricht in het wachtgebied nazorg op ruim 1.000 hectare gras en bouwland. Deze nazorg, door ruim 70 leden, betreft o.a. nestmakering bij landbouwwerkzaamheden en plaatsing van nestbeschermers bij beweiding door vee. Voor weilanden, waarvoor boeren beheersovereenkomsten met de overheid hebben afgesloten, wordt uitsluitend inventarisatie verricht.  

vw02.jpg (11405 Byte)

Contact
Begin I Algemeen I Jeugd I Nazorg I Contact

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met:


Rinkje van der Zee (secretaris)
0515-542204 / 06 10474769


E-mail: workum@bfvw.nl

of

Sytse Jan Wouda (jeugdzaken)
06 - 23008602

vw01.jpg (6872 Byte)